top of page

Проект по част ПАРКОУСТРОЙСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО

Изготвяне на проектна документация от лицензирани проектанти в различните  фази на проектирането /идеен, технически, работен проект/, както и нейното съгласуване с необходимите инстанции за всички категории обекти: обществени паркове и пространства, паркове със специално предназначение, учебни заведения, детски площадки, офис сгради, хотели, къщи за гости, еднофамилни жилищни сгради, производствени сгради, спортни площадки, игрища и стадиони.

Авторски надзор

Упражняване на авторски надзор по време на строителство, разрешаване на възникнали проблеми и изготвяне на корекции при  необходимост. 

Експертна оценка на съществуваща  растителност 

Изготвяне на експертни оценки на съществуваща растителност и оказване на съдействие при издаване на разрешителни, свързани с премахване на дървета.

Консултантски услуги 

Индивидуални консултантски  услуги, насочени към всички аспекти на изискванията  за озеленяване и поддръжка на зелени площи.

3D визуализации

Изготвянe на 3D модели и визуализации към проектната документация.

bottom of page