top of page
0001
07
0003
0007
0005
0004
13087247_1048863421815960_1821643692830323889_o
04
разпределение кота
02
03

Рехабилитация на  гаров комплекс Централна гара - гр. София

фаза: Идеен/Технически/Работен проект

инвеститор: НКЖИ

дата:  2013/2014

реализация: да/2016

колектив: л.арх. Пламен Матеев

архитектура: проектантско бюро ПроАрх 

В проектната разработка дейностите по част ПАРКОУСТРОЙСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО  са разделени условно на две части - интериорно и екстериорно озеленяване;

Интериорно озеленяване:

Анализ

След направения  анализ на  светлинния режим сградата се разделя на четири зони;

 • зона със средна годишна интензивност на светлината между 1000 и 5000 (лукса за един час);

 • зона със средна годишна интензивност на светлината между 600 и 1000 (лукса за един час);

 • зона със средна годишна интензивност на светлината между 500 и 600(лукса за един час);

 • зона със средна годишна интензивност на светлината между под 500 (лукса за един час);

        Според топлинният анализ сградата се разделя на две зони;

 • зона с температура между 15 С - 18 С;

 • зона с температура между 18 С - 24 С;

В приемния салон на ниво партер, където основно е средоточена проектираната растителността преобладава интензивност на светлината между 600 и 1500 лукса и средна денонощна температура между 15 С и 21 С, което предразполага за използването на попадащи в тези интервали растителни видове.

Проектно предложение

Изборът на растителните видове е повлиян от гореизброените фактори както и от възможността за минимална  поддръжка.

 А . Разпределение кота 0.00

 • Приемен салон:

В зоната на приемния салон  е разположена голяма част от растелността. Във функционално отношение тя е разположена като гръб на местата за сядане и парапетите на отворите към първият сутерен, което създава уют и приятна атмосфера на чакащите. Предложените видове са: Spatiphyllum wallisii, Aglaonema crispum 'Silver Qeen', Chlorophytum comosum 'Variegatum', Dracaena marginata,  Stromanthe sanguinea 'Tricolor' и Sanseviera trifasciata, подходящи за съответната интензивност на светлината и средната денонощна темпертарура. Около входовете на неконфликтните комуникационни точки са разположени квадратни кашпи с подходяща дървесна растителност от вида Ficus lirata.

 • Приемно фоайе - служебен вход ;

          В приемното фоайе на ниво 0.00 са предвидени кашпи с декоративна трева от вида Chlorophytum comosum 'Variegatum', подходяща за помещения с по-слаба интензивност на естествена светлина.

 • Приемно фоайе - спортен център;

         При входовете и рецепцията  на спортният център,  в близост до стъклената фасада, в кашпи  са поставени единични дървета - Quercus ilex, като разположението им позволява и тяхното възприемане и отвън, допълвайки екстериорното озеленяване.

          B. Разпределение кота +5.10

 • Приемен салон - заведения за бързо хранене; 

         Растителността е разположена в зоната на заведенията за бързо хранене. Поставена е в по-високи кашпи, представлявайки малка преграда между отделните маси и създавайки необходимият комфорт на  посетителите. Използваните видове са: Calathea rufibarba, Anthurium andreanum, Begonia sp. и Peperomia obtusifolia.  В кашпите около парапетите на първия етаж е предвидена каскадна растителност  от вида Epipremnum aureum (Scindopsus aureus).

 • Зала за хранене и почивка;  

           Предвид липсата на естествената светлина в тази зала, предложеният вид е Peperomia obtusifolia, понасящ добре слабата интензивност.

         C. Разпределение кота +9.10

 • Коридор;

          По цялата дължина на коридора на втория етаж са предложени кашпи с декоративната трева  Acorus gramineus variegata допълващи ги с  пълзящият вид Hedara helix.

Екстериорно озеленяване

          D. Фасада  "ЮГ"

           Пред южната фасада на сградата, по тротоара са ситуирани широколистни дървета в кашпи 120/120 см от вида Robinia pseudoacacia"Umbraculifera" , разположени през 12 метра в една ос с външните колони на сградата на "Централна гара", подредени в права линия като не влизат  в конфликт с пешеходните комуникационни връзки. Ритъмът се прекъсва пред главния вход на гарата, където са съществуващите ескалатори и попадащи в съседен урегулиран поземлен имот. Пред входа на новопроектирания спортен център растителността е поместена във фоайето му, предвид стесняващия се в този участък тротоар.  Видът е с кълбовидна форма на короната, студоустойчив и невзискателен към почвата. Силно светлолюбив и издържа добре на градските условия. Растителното оформление в кашпите е допълнено и с различни форми на декоративната трева Festuca glauca. 

         D. Паркинг  "ИЗТОК"    

          Разработваният паркинг е в УПИ I - кв. 62 местност зона В -15 част Пробив бул. "Ген. Данаил Николаев"с площ от 5 157 кв.м.  В територията на паркинга попада дървесна растителност от видовете Picea pungens, Fraxinus sp.и  Ailanthus altissima, състоянието им е оценено като много добро и проектното решение на паркинга предвижда тяхното запазване.

          В зоната на открития паркинг, източно от сградата, се оформят две нови зелени площи. Предложената дървесна  растителност от широколистния  вид  Acer platanoides "Globosum"  е разположена в тротоарната настилка през  6 метра. В зелените площи южно и северно от  паркинга се предвиждат широколистните видове Catalpa bignonioides, Cercis siliquastrum и Platanus × acerifolia, като логично продължение на съществуващата растителност разположена от към западната фасада. За дооформяне пространството пред източния вход на паркинга е предвиден  видът Picea pungens, допълващ съществуващата иглолистна растителност от същия вид.  Предложените дървесни видове сравнително  добре изпълняват  изискванията за газоустойчивост и е с декоративна и компактна корона. 

         Предвидени са групи от храсти - листопадни и вечнозелени видове, с което се постига  динамичност и красота  на пейзажа през цялата година. Декоративните храсти са красиво цъфтящи, с жълта и червена багра на листата: Cornus alba "Sibirica",  Cotoneaster dammeri, Forsythia x intermedia, Laurocerasus officinalis, Ligustrum ovalifolium "Aureovariegata", Lonicera nitida 'Аurea', Pyracantha coccinea, и  Spiraea japonica "Gold Flame" и Euonymus fortunei "Gold" .  В южната зелена площ е предвидена и  зона за цветя с възможност за зацветяване спрямо сезона.

           Е . Фасада   "ЗАПАД"   

       Зелената площ, обект на проектната разработката, попада в УПИ VI - кв. 5 м. Разширен център зона В -17 част Централна гара с площ от 17 183 кв.м.

       В зоната на челните коловози от към западната фасада на сградата, съществуващата зелена площ се запазва в нея попадат широколистна растителност от вида  Platanus × acerifolia, който  е с висока декоративна стойност и задоволително фитосанитарно състояние. На мястото на съществуващата ограда от метални пана от към коловозите се предлага жив плет от Forsythia x intermedia. 

       Местата предвидени за зелени площи от към западната фасада се засяват с тревна смеска, устойчива на утъпкване, а на местата с дървесна растителност – сенкоустойчива.  На зелените площи около паркинга се поставя тревен чим .

С проекта са постигнати  следните градоустройствени показатели:

Минимална озеленена площ – 22 %  / норма – мин.20% /

В процеса на строителството всички съществуващи дървесни видове се запазват.

 

Интериорно и екстериорно обзавеждане 

В проектната разработка за интериора се предвиждат еднотипни кашпи от поцинкована стомана,   вариращи в размерите си:

 • 60 / 60 / 80 см.

 • 60/200/80 см.

Кашпите разположение пред южната фасада на сграда се предвижда да са бетонни с размери 120/120/85 см. Около дървета разположени в тротоарната настилка се поставят бетонни решетки с размер 120/ 120 см. и отвор за стъблото на дърветата с диаметър 45 см.

bottom of page