top of page
sz_render_03
sz_render_02
sz_render_04
sz_render_01
plan-stz
funkcionalno
sz_render_06
sz_render_05

Парк КАЗАНСКИ и продължение на

ул. ХРИСТО БОТЕВ - гр. Стара Загора

фаза: Идеен проект /Конкурс - 4то място

инвеститор: Община Стара Загора

дата: април 2016

реализация: не

колектив: проектантско бюро АРК Проект

                     арх. Мария Хлебарова

                     арх. Станимир Семов

                     арх. Елена Андреева

                     л.арх. Пламен Матеев

               

                     

Имота, предвиден за парк е с площ от 40.649 дка и се намира в югозападната част на град Стара Загора, в територията му попадат съществуващи сгради на бивши казарми предвидени за събаряне.

Проектът предлага функционално зониране на територията съгласно изискванията на заданието и на базата на задълбочен анализ на съществуващото положение, при отчитане на градоустройствени, социални, теренни наличности. Разделянето на рекреационното пространство на зони е условно, дейностите и елементите на активния и на пасивния отдих са взаимообвързани, редуват се и преминават една в друга.

Във всички паркови зони основно действащо лице е пешеходецът/ велосипедистът. За него са предвидени система от подходящо настлани с подходяща теренна конфигурация и по подходящи трасета алеи, с обособени, подходящо обзаведени, места за кратък и по-продължителен отдих, за конкретен спорт или игра, за артистична изява, занимание и забавление.

В имота, отреден за път и разположен между съществуващата (северна ) част и новопроектираната (южна) част на парк Казански, е проектирано продължение на улица Христо Ботев. Разположена успоредно на булевард Цар Симеон Велики (декуманус максимус), тя е една от основните градски улици, поемащи основен автомобилен, пешеходен, велосипеден трафик между градския център и прилежащите жилищни квартали.

bottom of page